คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2553

 

ประกันคุณภาพภายใน
สรุปรายงานการประชุมประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553
คณะการคณะกรรมการประเมิณคุณภาพ ระดับคณะ สำนัก วิทยาเขต ปีการศึกษา 2552 ครั้งที่ 2/2553
26 พฤษภาคม 2553 เอกสารประกอบ รายงานการประชุม
คณะทำงานการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาระบบราชการ เพื่อการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2552
29 มกราคม 2552 เอกสารประกอบ รายงานการประชุม

 พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
25 พ.ค. 53
เอกสารประกอบ
การคัดเลือกกระบวนงานตัวชี้วัดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
25 ธ.ค. 52
เอกสารประกอบ
ชี้แจงเกณฑ์การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
18 ธ.ค. 52
เอกสารประกอบ
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ร่างค่าเป้าหมาย)
27 ต.ค. 52
เอกสารประกอบ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน
8 ต.ค. 52
เอกสารประกอบ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 9 เดือน
13 ก.ค. 52
เอกสารประกอบ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน
13 พ.ค. 52
เอกสารประกอบ
ชี้แจงคู่มือการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
28 ม.ค. 52
เอกสารประกอบ
เตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
9 ม.ค. 52
เอกสารประกอบ

 

CHE QA Online

การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA ปีการศึกษา 2552 ครั้งที่ 2/2553

18 พฤษภาคม 2553
เอกสารประกอบ รายงานการประชุม

การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA ปีการศึกษา 2552 ครั้งที่ 1/2553

26 เมษายน 53
เอกสารประกอบ รายงานการประชุม