คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 2554

 

     รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดับสถาบัน    
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
 
  รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2554   
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2554
  รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สำนัก  
 
คณะเกษตรศาสตร์
 
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
 
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
 
 
 
คณะศิลปศาสตร์
 
 
 
คณะบริหารศาสตร์
 
 
 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 
 
 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 
 
 
คณะนิติศาสตร์
 
 
 
คณะรัฐศาสตร์
 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 
วิทยาเขตมุกดาหาร
 
 
 
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย    
 
สำนักวิทยบริการ    
 
สำนักงานอธิการบดี    
 สรุปผลประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า