คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 2553

             รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2553      
   
ระดับคณะ/สำนัก ภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า
       
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
 
ไม่มีภาควิชา
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 
ไม่มีภาควิชา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะนิติศาสตร์
 
ไม่มีภาควิชา
คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
 
ไม่มีภาควิชา
วิทยาเขตมุกดาหาร
 
ไม่มีภาควิชา
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย    
สำนักวิทยบริการ    
สำนักงานอธิการบดี