คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 2551

 

คณะ/สำนัก/หน่วยงาน/วิทยาเขต
คำสั่งแต่ง
ตั้งคณะกรรมการ
วันตรวจประเมิน
ประมวลภาพกิจกรรม
รายงานผลการประเมิน
คณะเกษตรศาสตร์               8-9  มิถุนายน 2552    รายงานตรวจประเมิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์  คำสั่ง 18-19 มิถุนายน 2552    รายงานตรวจประเมิน
คณะวิทยาศาสตร์  คำสั่ง 4-5 มิถุนายน 2552    รายงานตรวจประเมิน
คณะศิลปศาสตร์    4-5 มิถุนายน 2552 ประมวลภาพ รายงานตรวจประเมิน
คณะเภสัชศาสตร์   14-15 มิถุนายน 2552   รายงานตรวจประเมิน
คณะบริหารศาสตร์     9-10 มิถุนายน 2552    รายงานตรวจประเมิน
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คำสั่ง 22-23 มิถุนายน 2552    รายงานตรวจประเมิน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คำสั่ง 24-25 มิถุนายน 2553    รายงานตรวจประเมิน
คณะนิติศาสตร์  คำสั่ง 2-3 มิถุนายน 2552 ประมวลภาพ รายงานตรวจประเมิน
คณะรัฐศาสตร์    18-19 มิถุนายน 2552    รายงานตรวจประเมิน
สำนักวิทยบริการ   24-25 มิถุนายน 2552    รายงานตรวจประเมิน
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คำสั่ง 9-10 มิถุนายน 2552    รายงานตรวจประเมิน
สำนักงานอธิการบดี คำสั่ง 23-24 มิถุนายน 2552 ประมวลภาพ รายงานตรวจประเมิน
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   19-21 สิงหาคม 2552   รายงานตรวจประเมิน