คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557

 

คณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า หลักสูตร กรรมการประเมินฯ ประมลภาพกิจกรรม
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    SAR มหาวิทยาลัย 2557  
           คณะเกษตรศาสตร์  
   คณะวิทยาศาสตร์  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   คณะเภสัชศาสตร์  
   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะศิลปศาสตร์
   คณะบริหารศาสตร์
   คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   คณะนิติศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์
             สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า