คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556

 

คณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า คำสั่งคณะกรรมการ       ประมวลภาพ    
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี SAR มหาวิทยาลัย 2556                                                                                                                 
            คณะเกษตรศาสตร์  
            คณะวิทยาศาสตร์    
            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
            คณะเภสัชศาสตร์  
            คณะศิลปศาสตร์  
            คณะบริหารศาสตร์  
            คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
            วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
            คณะนิติศาสตร์  
           คณะรัฐศาสตร์    
             คณะพยาบาลศาสตร์  
                       สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
                       สำนักวิทยบริการ  
                      สำนักงานอธิการบดี