คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน

 ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557