คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชุม อบรม สัมมนา ปี 2560

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับสถาบัน 

รายละเอียดการประชุม กำหนดการ การตอบรับ เอกสารการประชุม
การประชุมครั้งที่ 1/2560      
การประชุมครั้งที่ 2/2560      
การประชุมครั้งที่ 3/2560 8 มีนาคม 2560    
การประชุมครั้งที่ 4/2560  12 เมษายน 2560    
การประชุมครั้งที่ 5/2560 17 พฤษภาคม 2560 ลงทะเบียนที่นี่ QA-Meeting
การประชุมครั้งที่ 6/2560      
การประชุมครั้งที่ 7/2560      
การประชุมครั้งที่ 8/2560      
การประชุมครั้งที่ 9/2560      
การประชุมครั้งที่ 10/2560      
การประชุมครั้งที่ 11/2560      
การประชุมครั้งที่ 12/2560      

 

การประชุมหารือแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายละเอียดการประชุม กำหนดการ เวลา ห้องประชุม การลงทะเบียน
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินงานระดับคณะ/สถาบัน ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560         
1)  ด้านการจัดทำแผน ความเสี่ยง ต้นทุนต่อหน่วย 21 ส.ค. 60

 

09.30 - 12.00                                                              

พิบูลมังสาหาร คลิกที่นี่
2)  ด้านวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 23 ส.ค. 60 09.30 - 12.00 พิบูลมังสาหาร คลิกที่นี่
3)  ด้านการพัฒนานักศึกษา 23 ส.ค. 60 13.30 - 16.30 บุญฑริก คลิกที่นี่
4)  ด้านการจัดการความรู้ และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 25 ส.ค. 60 09.30 - 12.00 พิบูลมังสาหาร คลิกที่นี่
5)  ด้านการประกันคุณภาพ และธรรมมาภิบาล 28 ส.ค. 60 09.30 - 12.00  พิบูลมังสาหาร คลิกที่นี่

 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการวิพากษ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
วันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย.60  คลิ๊กที่นี่
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร                                                                            

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานระดับคณะ/สถาบัน

ตัวบ่งชี้ด้านการจัดทำแผน ความเสี่ยง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ตัวบ่งชี้ด้านการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้การจัดการความรู้และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

ตัวบ่งชี้การกระกันคุณภาพฯ และการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 และตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การพัฒนานักศึกษา

 

 

24 เม.ย.60

 

25 เม.ย.60

 

26 เม.ย.60

27 เม.ย.60

28 เม.ย.60

 

 

คลิ๊กที่นี่

 

คลิ๊กที่นี่

 

คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กที่นี่