คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชุม อบรม สัมมนา ปี 2559

 

กิจกรรม/โครงการ วันที่จัด ลงทะเบียน
 อบรม/สัมมนา    
     
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง แนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการของคณะและมหาวิทยาลัย  28 กันยายน 2559 ลงทะเบียน
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการเอกสาร E-Document   17 มิถุนายน 2559 ลงทะเบียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา)  7-8 มีนาคม 2559 ลงทะเบียน
แนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  (ระดับปริญญาตรี)  24-25 กุมภาพันธ์ 2559 ลงทะเบียน
     
     
     
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน     
การประชุมครั้งที่ 1/2559   ลงทะเบียน
การประชุมครั้งที่ 2/2559   ลงทะเบียน
การประชุมครั้งที่ 3/2559    
การประชุมครั้งที่ 4/2559    
การประชุมครั้งที่ 5/2559    
การประชุมครั้งที่ 6/2559    
การประชุมครั้งที่ 7/2559    
การประชุมครั้งที่ 8/2559    ลงทะเบียน
การประชุมครั้งที่ 9/2559    
การประชุมครั้งที่ 10/2559   ลงทะเบียน
การประชุมครั้งที่ 11/2559   ลงทะเบียน