คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี

คำสั่ง/ประกาศ_OFU

แบบฟอร์ม_OFU

รายงานการประชุม

คลังความรู้

       ระบบกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี  มีการดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

รอบ 3 เดือน เดือนธันวาคม 2560

รอบ 6 เดือน เดือนมีนาคม 2561

รอบ 9 เดือน เดือนมิถุนายน 2561

รอบ 12 เดือน เดือนกันยายน 2561

   
ระบบ Google Team
ระบบ E-Document
การประเมินผลการดำเนินงาน ระบบกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ระบบ Google Team และ ระบบ E-Document