คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 

 

แก้ไขปรับปรุงเมื่อ  12 มีนาคม 2558 

 

ปีการศึกษา 2557    

 

คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ปรับปรุง 4 กรกฎาคม 2559 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  
 1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
 2.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558                
 3.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
 4.เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่่อง "การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล"  
 5.เอกสารประกอบการเสวนา "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558"  
 6.เอกสารประกอบการเสวนา "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558"  
 7.ตารางสรุปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  
 8.ตารางสรุปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  

 

แบบฟอร์มต่างๆ                                                                                                      
  แบบฟอร์มSARระดับหลักสูตร
แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
 template_หลักสูตร_รอบ12เดือน
แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุน
ข้อมูลนักศึกษา ปี่การศึกษา 2558