คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

                     

   
  ผลการประเมินคุณภาพภายใน     
  ข้อมูลพื้นฐาน CDS            แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
  แบบฟอร์ม    ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์และตำแหน่งทางวิชาการ 
     แบบฟอร์มเสนอวันประเมินและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
      รายชื่อผู้ประเมินที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ EdPEx
      มหาวิทยาลัยที่ใช้เกณฑ์ EdPEx

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
                                                                                                               ปีการศึกษา 2557
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 กรกฎาคม 2559             
     
     
  ฟอร์มผลงานรอบ 6 เดือน ระดับคณะ/หน่วยงาน  
     
  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  
     
   การนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงาน ระดับคณะ  ปีการศึกษา 2558   
  แบบฟอร์มการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ/วิทยาลัย