คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ฐานข้อมูล TCI

การสืบค้นฐานข้อมูล
 
     - TCI
 
     - SCImago
 
     - ISI
 
     - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
 
รายชื่อวารสารที่ที่อยู่ในฐาน TCI จำนวน 809 รายการ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562
รายชื่อวารสารที่ไม่ได้ดำเนินการโดยสำนักพิมพ์  (Beall's list)
วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ กกอ.