คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ

1.การใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
2.การดำเนินงานติดตามบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560