คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รายละเอียดตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน (KPI Template)
คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี