คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563


โพสโดย ดาริกา โทนหงสา     โพสวันที่ 15 ตุลาคม 2563 , 11:34:33     (อ่าน 20 ครั้ง)  


                 ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง Ballroom C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร การฝึกปฏิบัติสาธิตการล้างผัก/ล้างมือ โดย นางสิริพร  แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร โดย นางสาวจารุณี  บุญไชย นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จากเทศบาลนครอุบลราชธานี และหัวข้อ การจัดการขยะและน้ำเสียในสถานประกอบการร้านอาหาร โดย อาจารย์รัชวุฒิ  โครตลาคำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ