ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 5ส.


โพสโดย นายศุภชัยโชติ กองผ้าขาว     โพสวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ,     (อ่าน 1,065 ครั้ง)  


การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 5 ส. 

    เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 กองแผนงานทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษา และสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้น กอปรกับ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 ในด้านโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์สำนักงานอธิการบดี จิตอาสา 5 ส ทำให้หน่วยงานมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็ว โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  ผู้อำนวยการกองแผน รวมทั้งบุคลากรทุกท่านในการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส รวมทั้งยอมรับกันว่ากิจกรรม 5 ส ที่จะดำเนินการต่อไปนี้เป็นกิจกรรมของทุกคน จะต้องมีส่วนร่วม ทุกคนต้องให้การสนับสนุน เพื่อตอบสนองนโยบายและบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อย่างดีSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร