คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

O36 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การป้องกันการทุจริต      ดาวน์โหลด          

 2. แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ระดับมหาวิทยาลัย                       ดาวน์โหลด 

 3. เล่มแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561         ดาวน์โหลด 

 4. แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแนวทางการการจัดการ/มาตรการการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด 

 5. รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด