ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผังองค์กร

หมายเหตุ: ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564
เอกสารการปรับโครงสร้างองค์กรของกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564