ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     
     
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปี    
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปี 2562    ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2562 (วาระพิเศษ)    ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563    ดาวน์โหลด
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปี 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2   ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 (เสนอต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง)    ดาวน์โหลด
     

การกำกับติดตาม    
แบบฟอร์มรายงานผล    
 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด
     
บันทึกข้อความ    
 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.5/ว 237 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562   ดาวน์โหลด