ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562

 

1. คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด 
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและ
    ความโปร่งใส พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด 
3. แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ระดับมหาวิทยาลัย (กำหนดส่งภายในวันที่ 26 เมษายน 2562) ดาวน์โหลด 
4. เล่มแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                     คลิก  
5. แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแนวทางการการจัดการ/มาตรการการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กำหนดส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2562)  ดาวน์โหลด 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ตัวชี้วัดที่ 10.1 การป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

   - ใบสรุปเรื่อง 

 

 

   - เอกสารประกอบการประชุม 1 /