คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำงบประมาณแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

แนวทางการจัดทำแผนบูรณาการ  
 ขั้นตอนกระบวนงานในการจัดทำแผนงบประมาณบูรณาการ 
 แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวม 
 ตัวอย่างสรุปสาระสำคัญการพิจารณาทบทวนข้อเสนอการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 หลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
   
แผนบูรณาการ  
 1) แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2) แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย 
 3) แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4) แผนบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 5) แผนบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 6) แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ และพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
 7) แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
 8) แผนบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 9) แผนบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
 10) แผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 11) แผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 12) แผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
 13) แผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 14) แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 15) แผนบูรณาการการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 16) แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
 17) แผนบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ
 18) แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 19) แผนบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม