ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณแผนงานพื้นฐาน แผนงานบูรณาการ แผนงานยุทธศาสตร์  
    ปฏิทินการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับแก้ตามมติ ครม.   
    ปฏิทินการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
    แบบฟอร์มบันทึกงบลงทุน   
    แบบฟอร์มค่าจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
    แบบฟอร์มนักเรียนทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
    แบบฟอร์มเสนอโครงการบูรณาการ ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
    แบบฟอร์มเสนอโครงการแผนบูรณาการภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
   
แผนบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำ  
    หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
    แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ   
    แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแบบย่อ   
   
เอกสารประกอบการประชุมงบพลิกโฉมอุดมศึกษา  
    เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณพลิกโฉมอุดมศึกษา ปี 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
    เอกสารประกอบการประชุมฯ พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 17 ก.ค. 2563   
   
แผนปฏิบัติราชการจังหวัด-กลุ่มจังหวัด ประจำปี 2565  
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำ  
    บันทึกข้อความแจ้งจัดทำข้อเสนอจังหวัด กลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2565   
    แบบโครงการแบบย่อ (1 ชุด 1 โครงการ) จังหวัด   
    แบบโครงการแบบย่อ (1 ชุด 1 โครงการ) กลุ่มจังหวัด   
    แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ จังหวัด กลุ่มจังหวัด   
    แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย จังหวัด กลุ่มจังหวัด   
    สภาพัฒน์ (จังหวัด)   
    สภาพัฒน์ (กลุ่มจังหวัด)   
    นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2565   
    แผนแม่บทที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
    แผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14   

 

เอกสารประกอบการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

(เพื่อบันทึกในระบบ eMENSCR) 

    เอกสารประกอบการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
   แบบฟอร์มการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565