ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการจังหวัดอุบลราชธานี  
    ร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)   
    แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) (แบบ จ.1-1)   
    แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ จ.2)   
    แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)   
        - คำนิยามประกอบการจัดทำข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)   
        - แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)   
    แบบฟอร์มยืนยันความพร้อมของโครงการกิจกรรม   
    สรุปแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงกรม   
    แบบโครงการแบบย่อ (1 ชุด 1 โครงการ) (Function)   
    นโยบาย หลักเกณฑ์   
    สำเนาคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 38651/2562   
   
แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  
    การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)   
    แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)   
    ตัวอย่าง แบบฟอร์มแจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
 
แบบฟอร์มการจัดทำงบแผนงานพื้นฐาน แผนงานบูรณาการ/ยุทธศาสตร์  
    ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564   
    โปรแกรมงบลงทุน 2564 | คู่มือการใช้งานโปรแกรมงบลงทุน 2564 | แบบฟอร์มสรุปโครงการก่อสร้าง 2564   
    แบบฟอร์มค่าจ้างชั่วคราวปี 2564   
    แบบฟอร์อุดหนุนค่าจ้างพนักงาน-นักเรียนทุนปี 2564   
    แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการ-ยุทธศาสตร์ | แบบฟอร์มโครงการแผนพัฒนาภาคฯ ปี 2564   
   
การจัดทำงบประมาณแผนบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560-2565 (ฉบับทบทวน)    
    คำชี้แจงการจัดทำร่างข้อเสนอโครงการแผนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
    ใบเสนอร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
    ใบเสนอร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Project Idea)   
    ใบเสนอร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (24 แผนงาน)   
 
แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา  
    แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System) 
     เอกสารและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย
        (Reinventing University System)