ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จัดทำแผนบูรณาการและแผนงานพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    เอกสารประกอบการประชุมสัมมนานโยบายการจัดทำงบประมาณรายรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
    สรุปผลการพิจารณาเลือกเป็นเจ้าภาพหลักในแผนบูรณาการ/แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ 1)   
    แบบฟอร์มการจัดทำแผนเพื่อบรรจุในแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ 2)   
    แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนงานโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างระดับภาค) (เอกสารแนบ 2)   
    แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสำนักงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (เอกสารแนบ 3)   
    แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ 4)   
    แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนบูรณาการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อที่ 2, 3, และ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ 5)   
   
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์  
    แบบฟอร์มเสนอรายละเอียดนักเรียนทุน (อัตราใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ 6)   
    แบบฟอร์มเสนองบค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์) (เอกสารแนบ 7-8)   
    คู่มือการบันทึกงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ (เอกสารแนบ 9)   
    โปรแกรมบันทึกงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ (Version 32 bit)   
   
สรุปแผนความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณแผนบูรณาการปี 2563  
    สรุปแผนความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณแผนบูรณาการปี 2563