ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณแผนงานพื้นฐาน แผนงานบูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตร์  
    ปฏิทินการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
    พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562   
    แบบฟอร์มแนวทางจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
    แบบฟอร์มรายละเอียดผู้มีความสามารถพิเศษหรือผู้เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ   
    แบบฟอร์มรายละเอียดนักเรียนทุน (อัตราใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
    แบบฟอร์มสรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
    แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
    แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567