ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณแผนงานพื้นฐาน แผนงานบูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตร์  
    ปฏิทินการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
    พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562   
    ปฏิทินการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง)   
    สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง   
    แบบฟอร์มรายละเอียดผู้มีความสามารถพิเศษหรือผู้เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ   
    แบบฟอร์มรายละเอียดนักเรียนทุน (อัตราใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
      
    แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการและบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
    ข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
    แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอแผนงานโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570   
   
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณแผนพัฒนาภาค  
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560   
    ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570   
    หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570   
    แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอแผนงานโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา   
     
การจัดทำงบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
   ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
    แผนพัฒนาความเป็นเลิศของและแผนการผลิตกำลังคนเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2566-2570 
         (อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
   
   แบบฟอร์มที่ 1 การจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (file word)     
   แบบฟอร์มที่ 2 แบบแสดงรายละเอียดตามงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (file excel)     
   แบบฟอร์มจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย แบบย่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (project brief) (Word)