คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบฟอร์ม  
    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
   
การรายงานผลการดำเนินงานในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
    แบบฟอร์มติดตามผลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ 2560