คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ใบสมัครเข้ารับการประเมินฯ

ใบสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  ปี 2562 (ครั้งที่ 1) 

บุคลากรที่ประสงค์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ให้กรอกข้อมูลใบสมัครตามแบบฟอร์มนี้ สำหรับท่านที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานบางด้าน เมื่อปี 2560 - 2561 แล้ว ท่านสามารถเลือกสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ได้เฉพาะด้านที่ยังไม่ผ่านได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาขอบเขตเนื้อหาและเกณฑ์การประเมินฯ ได้จากประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานฯ ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2562 

คลิก>>>> ใบสมัครเข้ารับการประเมินฯ