คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการต่าง ๆ

>>> แบบสรุปผลการประเมินปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ใช้ร่วมกันทุกหน่วยงาน) 

>>> แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเพื่อเป็นบำเหน็จความดีความชอบ

>>> แบบงดเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรืองดเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>>> แบบประเมินและคำอธิบายสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 10 ด้าน

>>> แบบประเมินและคำอธิบายสมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ด้าน

>>> ระดับความคาดหวังสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556

>>> ตัวอย่างการคิดค่าคะแนนประเมินสมรรถนะของบุคลากร

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

>>> ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

     คำอธิบายข้อตกลงและแบบประเมินของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

>>> ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) ของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก

     คำอธิบายข้อตกลงและแบบประเมินของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสำนัก

>>> ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

     คำอธิบายข้อตกลงและแบบประเมินของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

>>> แบบประเมินสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (องค์ประกอบที่ 2) 

>>> ตัวอย่างการคำนวณคะแนนประเมินสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (องค์ประกอบที่ 2)

>>> แบบสรุปผลการประเมินปฏิบัติราชการ (ผู้บริหารใช้ร่วมกัน)

 

แบบประเมินสำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี

>>> ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ประเภทวิชาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป

>>> แบบประเมินและคำอธิบายสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 10 ด้าน

>>> แบบประเมินและคำอธิบายสมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ด้าน

>>> ตัวอย่างการคิดค่าคะแนนประเมินสมรรถนะของบุคลากร

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

>>> ประเภทผู้บริหาร

>>>  ประเภทวิชาชีพ

>>>  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

>>> ประเภททั่วไป