คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบประเมินออนไลน์

สำนักงานอธิการบดี 

ตอบแบบประเมินออนไลน์  ดังนี้

1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี หรือ ดาวน์โหลดแบบประเมิน  หรือ       ตอบออนไลน์ >> คลิกแบบประเมิน 1

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลดแบบประเมิน  หรือ ตอบออนไลน์ >> คลิกแบบประเมิน 2

3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี (สำหรับบุคลากรทุกคนที่ใช้สวัสดิการเป็นผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ บริการรถรับส่งบุคลากร / ที่พักอาศัย / เยี่ยมป่วย/เยี่ยมคลอด /การช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ /การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 37 )  ดาวน์โหลดแบบประเมิน  หรือ 

ตอบออนไลน์ >> คลิกแบบประเมิน ดังนี้

1.การบริการรถรับส่งบุคลากร

2.การจัดที่พักอาศัย

3.การเยี่ยมป่วย/เยี่ยมคลอด

4.การช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ

5.การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 37

 

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2561

1. แบบติดตามการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน และการนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับบุคลากรทุกคนในสังกัดเป็นผู้ให้ข้อมูล) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

2. แบบรายงานการเข้าอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน และการนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับบุคลากรทุกคนในสังกัดเป็นผู้ให้ข้อมูล) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

3. แบบรายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561 (รายหน่วยงาน สำหรับให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเป็นผู้ตอบข้อมูล) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

 

--------------------------------------

แบบสำรวจข้อมูลการจ้างบุคลากรมาปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตอบออนไลน์ >> แบบสำรวจ