คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เปลี่ยนตำแหน่ง

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่ง พ.ศ. 2556

>>> แบบรายการขอเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง กรณี ตำแหน่งว่างมีเงิน (แบบรายการ 1)

>>> แบบรายการขอเปลี่ยนตำแหน่ง กรณี ตำแหน่งที่มีคนครอง (แบบรายการ 2)

>>> แบบรายการขอเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง กรณี ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เปลี่ยนเป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่งตำแหน่งอาจารย์ (แบบรายการ 3)

>>> แบบรายการขอเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง กรณี ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ(แบบ 4)