คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ส่งมอบงานสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

กฏ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

>>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524

 

แบบส่งมอบงานและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

>>> แบบรายงาน ภาระงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (แบบ 1 ข้อ 4) สำหรับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

>>> แบบรายงานการส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (แบบ 1) สำหรับคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก

>>> รายงานการทรัพย์สินราชการ (แบบ 2) สำหรับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพยสิน คณบดีและผู้อำนวยการสำนัก