คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้

ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

>>> ระเบียบ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

แบบสัญญาและอื่นๆ

>>> แบบขอลาหยุดราชการ

>>> แบบรายงานความก้าวหน้าลาหยุดราชการ

>>> แบบสัญญากรณีปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

>>> แบบสัญญากรณีปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน