คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ลาศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน

>>> ระเบียบ ก.ม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 2542

>>> ระเบียบ ก.ม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

>>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

>>> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548

>>> มอบอำนาจให้อธิการบดีพิจารณากรณีลาศึกษาภายในประเทศโดยใช้เวลาปฏิบัติราชการบางส่วน

>>> การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)

>>> ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ลาศึกษา

>>> ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการและการชดใช้

>>> หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรมฯ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 83 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549)

>>> แนวปฏิบัติการขออนุมัติขยายเวลาศึกษา

>>> แนวปฏิบัติการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

 
 ทุนสนับสนุนการศึกษา

>>> ระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555

>>> ระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดสรรทุนการศึกษาบุคลากรสายวิชาการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556

>>> แนวปฏิบัติในการดำเนินการของนักเรียนทุนโครงการทุนพัฒนาอาจารย์

>>> ขั้นตอนเบิกจ่ายเงินทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

>>> หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

>>> แนวทางการดำเนินงานในการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

แบบสัญญาต่าง ๆ

ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย

>>> แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

>>> แบบคำขออนุมัติขยายเวลาศึกษา

>>> แบบตรวจสอบคุณสมบัติและรายการเอกสารประกอบการพิจารณา

>>> แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

>>> แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศ

>>> แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

>>> แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขยายเวลาศึกษา

>>> แบบรายงานผลการศึกษา

รับทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

>>> โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ภายในประเทศ (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)

>>> โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ภายในประเทศ (หลักสูตรปริญญาเอกร่วมสถาบัน)

>>> โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ภายในประเทศ (ระดับปริญญาร่วมระหว่าง สกอ. และ สกว.)

>>> โครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศ

>>> โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ภายในประเทศ

>>> แผนการศึกษาและโครงการปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษา (ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ศึกษาในประเทศ)

>>> ศึกษาต่อต่างประเทศโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน

>>> ศึกษาต่อต่างประเทศโครงการพัฒนาอาจารย์จากเงินนอกงบประมาณ

>>> ศึกษาต่อต่างประเทศโครงการทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า

>>> แก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน

>>> แบบเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

>>> สัญญารับทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

ทุนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม)

>>> สัญญารับทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ

>>> สัญญารับทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ

>>> สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการรับทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ

>>> สัญญาค้ำประกันสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ

>>> แบบฟอร์มสัญญาการรับทุนต่างประเทศ

>>> แบบฟอร์มสัญญาการรับทุนในประเทศ

>>> สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการรับทุน

>>> โครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษา (ฉบับภาษาไทย)

>>> โครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

สัญญาค้ำประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)  

>>> สัญญาค้ำประกัน (สัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ)

>>> สัญญาค้ำประกัน (สัญญาผ่อนชำระหนี้)

>>> สัญญาค้ำประกัน (สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)

>>> สัญญาค้ำประกัน (แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระกรณีผิดสัญญาทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย (ภายในประเทศหรือต่างประเทศ)

>>> หนังสือ ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558

>>> หนังสือที่ กค 0415.4/ว121 ลว13พฤศจิกายน2561