คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

 


รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
 
 
 

นายอรรถพงศ์  กาวาฬ

 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา