คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

คลิก>>>> ประกาศรายชื่อฯ 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

คลิก>>>> ประกาศรายชื่อฯ 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินทักษะด้านการคำนวณ

คลิก>>>> ประกาศรายชื่อฯ 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินทักษะด้านการจัดการข้อมูล

คลิก>>>> ประกาศรายชื่อฯ 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์

คลิก>>>> ประกาศรายชื่อฯ 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

คลิก>>>> ประกาศรายชื่อฯ 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (Pre-test)

คลิก>>>> ประกาศรายชื่อฯ

 

ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร เรื่อง ข้อกำหนดและกำหนดการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และ ประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2562

คลิก>>>> ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะฯ

 

ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร เรื่อง ข้อกำหนดและกำหนดการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และ ประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560

คลิก>>>> ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะฯ