คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

1. ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต

 

2. กิจกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

1) สำนักงานตรวจสอบภายใน มีการจัดประชุมปิดการตรวจสอบภายหลังจากที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจทราบ และเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตัวอย่างรายละเอียดตามลิงค์ข่าว

https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/17431/ประชุมปิดการตรวจสอบ กองแผนงาน

https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/17798/ประชุมปิดการตรวจสอบ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

2) สำนักงานกฎหมายและนิติการ มีการจัดโครงการ “การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระงานด้านกฎหมายของสำนักงานกฎหมายและนิติการ และการรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการด้านกฎหมายของหน่วยงานที่ใช้บริการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานกฎหมายและนิติการ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ https://www.ubu.ac.th/web/law/news/17994/

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  https://www.ubu.ac.th/web/law/news/18047/

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ https://www.ubu.ac.th/web/law/news/18048/

สรุปผลการจัดโครงการ  https://www.ubu.ac.th/web/law/document_list/2540/

3) กองการเจ้าหน้าที่   ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการอบรม เรื่อง กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 เมษายน 2563  โครงการอบรม ซึ่งได้เลื่อนกำหนดการจัดโครงการไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่ 2019

 

3. การเผยแพร่กฎหมายให้บุคลากรถือปฏิบัติ

   >>> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณ พ.ศ. 2551

   >>> พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

   >>> จรรยาบรรณของบุคลากร

           - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552

           - โปสเตอร์จรรยาบรรณของบุคลากร

           - คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร

  >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้และรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

  >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน

  >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

 

4. สื่อสารค่านิยมองค์กร

    สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ได้เห็นชอบและกำหนดค่านิยมหลัก (Core Value) คือ UBU-IMPACTS และมหาวิทยาลัยได้มีการสื่อสารให้บุคลากรรับรู้ค่านิยมองค์กรดังกล่าว 

   >>> หนังสือแจ้งเวียน

   >>> Core Value