คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรม 5 ส

 กิจกรรม 5 ส 

แผนการดำเนินการจัดทำ 5 ส                 

ลำดับ

กิจกรรม

เดือน/ปี

1

สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการจัดทำ 5 ส

ธันวาคม 2559

2

เริ่มดำเนินการจัดทำ 5 ส ตามหลักเกณฑ์ 5 ส สำนักงานอธิการบดี

มกราคม 2560

3

รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายใน ครั้งที่ 1

เมษายน 2560

4

ปรับปรุงการดำเนินการจัดทำ 5 ส ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ครั้งที่ 1

มิถุนายน 2560

5

รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายใน ครั้งที่ 2

มิถุนายน 2560

6

ปรับปรุงการดำเนินการจัดทำ 5 ส ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2

มิถุนายน 2560

7

รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายนอก

กรกฎาคม 2560

8

รักษาและสร้างนิสัย การดำเนินการจัดทำ 5 ส ให้คงอยู่ตลอดไป

กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : มอบหมายให้ นายปภาวิน พิกุลสุทธิกุล รับผิดชอบดูแล การดำเนินการ 5 ส ส่วนกลาง ดังนี้

1. โต๊ะประชุม

2. เก้าอี้รับแขก

3. บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง

4. บอร์ดส่วนกลาง

5. โต๊ะวางอุปกรณ์ส่วนกลาง

ภาพการดำเนินการจัด 5 ส กองการเจ้าหน้าที่

  

รวมภาพก่อนการจัดทำ 5 ส รวมภาพหลังจัดทำ 5 ส

 

กองการเจ้าหน้าที่ จัดทำ 5 ส ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ส

รวมภาพก่อนการจัดทำ 5 ส รวมภาพก่อนการจัดทำ 5 ส