คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประเมินทดลองปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การทดลองปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555

การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

>>> ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงาน พ.ศ. 2549

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาจ้าง

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

การปรับอัตราเงินเดือน

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555

การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

อื่น ๆ

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ.2555

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2555

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557)

>>> การเที่ยบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

แบบฟอร์ม

การรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ

>>> ใบรายงานตัวเข้าทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ปรับปรุงใหม่)

>>> รายการเอกสารประกอบการขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

>>> ขอบเขตการจ้าง (พ.7)

การประเมินทดลองปฏิบัติราชการ 

>>> แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.1)

>>> แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.2)

>>> แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับผู้บังคับบัญชา (แบบ ป.3)

>>> แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.4)

>>> แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.5)

สัญญาจ้าง  

>>> สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>>> แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ

>>> ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ

>>> แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป

>>> ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป

>>> แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการซึ่งอยู่ในระหว่างการขยายเวลาการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

>>> หัวข้อการจัดทำคู่มือ/เอกสารประกอบการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี

>>> แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี