ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การคัดเลือกและสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การสรรหาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2556

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2557

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการเพื่อให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559