คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กฎ ระเบียบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศ ก.พ.อ.

>>> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

>>> กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2558

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554

 

ประกาศมหาวิทยาลัย

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำ

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

ประกาศสำนักงานอธิการบดี

>>> ประกาศสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภาอาจารย์ พ.ศ. 2555

>>> ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภาอาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

>>> ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี และสภาอาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

>>> ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี และสภาอาจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

    - ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ประเภทวิชาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป

>>>  ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำพฤติกรรมการปฏิบัติราชการมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และสภาอาจารย์ พ.ศ. 2563

 

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี

>>> มอบหมายผู้ประเมินปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี (คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ที่ 1780/2562)