คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศผลการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     โพสวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 , 15:36:45     (อ่าน 117 ครั้ง)  


ประกาศผลการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า

1.     การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี       แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

2.        ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

2.1     ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

2.2     ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในวันและเวลาที่กำหนด

ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ 

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่
24 - 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัว ดังนี้

  1. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
  2. ใบรับรองแพทย์และผลการตรวจสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลของรัฐที่ตรวจเฉพาะทางจิตเวช
  3. รูปถ่ายสวมชุดปกติขาวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  9  รูป
  4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศ  ณ วันที่   23   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1