คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2)


โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     โพสวันที่ 11 ตุลาคม 2564 , 17:03:22     (อ่าน 31 ครั้ง)  


ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่(ฉบับที่ 2)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 9 ปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและการปฏิบัติงานของบุคลากร และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6) ซึ่งได้กำหนดมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แล้วนั้น  ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการในด้านต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 9 ปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและการปฏิบัติงานของบุคลากร และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่(ฉบับที่ 6) สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงกำหนดมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในด้านการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนี้

ข้อ 1. ให้ยกเลิกประกาศ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข้อ2.ปิดการใช้งานพื้นที่โถงอ่านหนังสือชั้น 1 และห้อง Smart Learning Zone ชั้น 1 ระหว่าง 8-24 ตุลาคม 2564

ข้อ 3.นักศึกษาที่มีความประสงค์ใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการสอบปลายภาค 1/2564ระหว่างวันที่ 11-21ตุลาคม 2564ขอให้ทำการจองใช้งานผ่านช่องทาง http://ocnseat.ubu.ac.th/โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ได้แก่ D - Distancing คือ การเว้นระยะห่างกับคนอื่น M -Mask Wearing คือ การสวมหน้ากากอนามัย H - Hand Washing คือ การหมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ T - Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย T - Thai Cha na
คือ การสแกนแอปไทยชนะหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ข้อ 4.การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องประชุมสัมมนา และห้องเรียนออนไลน์ เปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่ขอจองห้องในระบบจองออนไลน์และได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นโดยต้องดำเนินการ  ตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้บุคลากรที่มาใช้บริการห้องประชุม สัมมนา และ/หรือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการถ่ายทอดสดหรือดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีลักษณะต้องใกล้ชิดกับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 1 เข็ม หรือ ผลตรวจ Antigen Test (ATK) หรือ ผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการรับบริการ

ข้อ 5.การให้บริการ account ต่าง ๆ หรือบริการอื่น ๆ อาทิ เช่น การติดต่อขอ account @ubu การติดต่อซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ  ให้ติดต่อผ่านช่องทางเพจ Facebook ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (OCN Fanpage) หรือ โทรศัพท์หมายเลข
045-353102 หรือ e-mail : ocn@ubu.ac.th

ข้อ 6. ให้บุคลากรในสังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้ง (Work From Home) หรือ ปฏิบัติงานแบบผสมผสานระหว่างในที่ตั้งและนอกที่ตั้งหรือการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน หรือสลับวันเวลาปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 8 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าฝ่าย เป็นผู้พิจารณากำหนด รูปแบบการปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิผล โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร เป็นสำคัญ

         สำหรับการปฏิบัติตนของบุคลากรและนักศึกษาในด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากประกาศฉบับนี้   ขอให้เป็นไปตามตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 9 ปิดสถานที่ทำการชั่วคราว และการปฏิบัติงานของบุคลากร และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 7)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์  สุริยา)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1