คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...


โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     โพสวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ,     (อ่าน 839 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แจ้งขอความร่วมมือให้จัดให้มีการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... จากบุคลากรภายในหน่วยงาน ดังนั้น สำนักฯ จึงได้จัดกิจจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...  ของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  โดยได้รับเกรียรติจาก นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และคณะจากกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ดังกล่าว