คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการ


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ,     (อ่าน 843 ครั้ง)  


เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ฝ่ายบริหารและพัฒนา ร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตจำนงสุจริต และรับมอบประกาศดังกล่าวจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับคณะ/สำนัก/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 17 หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการประกาศเจตจำนงสุจริตครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย  ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศเจตจำนง และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “หลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล” ให้แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก      ณ ห้องแกรนด์บอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดโครงการ “ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต” (UBU Say No To Corruption) ประจำปี 2562 ที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ว่าด้วยการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ สำหรับการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการครั้งนี้ สืบเนื่องจากความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ให้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีใจความสำคัญในการบริหารและปฏิบัติราชการด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินราชการและตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และครบถ้วน ในการปฏิบัติราชการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน รวมทั้งพร้อมรับผิดชอบในผลการปฏิบัติราชการหากการปฏิบัติราชการนั้นส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรและสาธารณชน การสร้างวัฒนธรรมองค์การและค่านิยมสุจริต โดยสื่อสารนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอรัปชั่น มีความละอาย เกรงกลัวที่จะทำการทุจริตคอรัปชั่น ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม และจิตสำนึกสาธารณะเป็นสำคัญ รวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดการทุจริตทุกรูปแบบ โดยสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรตรวจสอบภายนอก เพื่อป้องกันและป้องปรามการกระทำทุจริตคอรัปชั่นภายในองค์กรได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต.