คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต2563

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเด็นความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินความเสี่ยง แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
โอกาสเกิดความเสี่ยง
(ระดับ 1 – 5)
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร
(ระดับ 1 – 5)
ผลคูณ /
ระดับความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินงานตามประกาศ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัตงานการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ได้แก่
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. บันทึกทะเบียนรายการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุเป็นลายลักอักษณ์
 4. จัดทำแบบฟอร์มการเบิกจ่ายพัสดุ
 5. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
ระดับ 3 ระดับ 2 ปานกลาง
(Medium)
1. ดำเนินงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี พ.ศ. 2560
2. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. กำหนดคุณลักษณะ(TOR) /แต่งตั้งคณะกรมการ
4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2560
5. บันทึกทะเบียนรายการจัดซื้อจัดจ้าง
6. จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุเป็นลายลักอักษณ์
7. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
1. ระดับ 1 มีแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ระดับ 2 ดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
3. ระดับ 3 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
4. ระดับ 4 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารพิจารณา
5. ระดับ 5 นำเสนอการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างต่อที่ประชุมคณะกรรมการของสำนัก
ระดับ 5 ข้อ งานพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

** คู่มือการประเมิน ITA 2563