ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2566


โพสโดย ปิยะนุช บุญไพโรจน์     โพสวันที่ 9 มกราคม 2566 , 13:50:39     (อ่าน 307 ครั้ง)  


เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปีการศึกษา 2566

____________________________________________

 

         เพื่อให้การดำเนินการรับเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณะและมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องสังกัดพรรคนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์หรือกลุ่ม โดยจะต้องดำเนินการจัดตั้งพรรคนักศึกษา ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกี่ยวกับการจัดตั้ง การจดทะเบียน และการดำเนินการของพรรคนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปีการศึกษา 2566 และ ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้ง การจดทะเบียน และการดำเนินการของพรรคนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2566 อย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ จึงขอแจ้งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

____________________________________________

ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.2565

Link : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00083f2023021715114194.pdf

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ

Link : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00083f2023021715175632.pdf

3.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

Link : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00083f2023021715175689.pdf.

.

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์

.

1. คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 61 /2566 เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนพรรคนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

Link : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00083f2023021714581280.pdf

2. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปีการศึกษา 2566

Link : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00083f2023010514064415.pdf

3. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้ง การจดทะเบียน และการดำเนินการของพรรคนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2566

Link : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00083f2023010514064447.pdf

4. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับจดทะเบียนและจัดตั้งพรรคนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Link : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00083f2023012517453937.pdf

5. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่องกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

Link : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00083f2023012517453952.pdf

6. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

Link : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00083f2023021714540534.pdf


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

.

1. ลิ้งค์แบบฟอร์มใบสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา Link : https://forms.gle/SC9EHmKoMEBJ8u7N7

2. ลิ้งค์แบบฟอร์มใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษา  Link :https://forms.gle/QGzhgJmM2wSv7AVc6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง.

3.แบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคนักศึกษา

Link : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00083f2023010511154247.docx

.

4.แบบบัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคนักศึกษา

Link : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00083f2023010511202191.docx

.

5.แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคนักศึกษา

Link : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00083f2023010511202195.docx

.

6.บันทึกข้อความขออนุมัติลาออกจากตำแหน่งสโมสร 

Link : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00083f2023010511154210.doc

.

7.บันทึกข้อความขออนุมัติลาออกจากสมาชิกพรรค

Link : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00083f2023010511154263.doc

 

 

 

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1

Search