คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมกีฬา Freshy ภายใต้โครงการสโมสรนักศึกษา


โพสโดย นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ     โพสวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ,     (อ่าน 227 ครั้ง)  


ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมกีฬา Freshy ภายใต้โครงการสโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬา Freshy ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้กิจกรรมการแข่งขันกีฬากันเกราเกมส์ ปีการศึกษา 2561  โดยนักศึกษาได้มีการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา ในระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 28 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณอาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารโรงพละศึกษา สนามการแข่งขันกีฬาตามจุดต่างๆ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประมาณ 319 คน ทั้งนี้ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ได้จัดการประกวดและแข่งขันกีฬากันเกราเกมส์ ปีการศึกษา 2561รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ และสนามกีฬา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมการประกวดผู้นำเชียร์ การประกวดแสตนเชียร์ การประกวดกองเชียร์ จัดขบวนเดินพาเหรดนิทานพื้นบ้านไทย และการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ จากที่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีผลการประกวดและแข่งขันดังนี้

ประเภทการแข่งขัน

1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย

2.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตระกร้อหญิง

ประเภทการประกวด

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประประกวดแสตนเชียร์

2.รางวัลชมเชย การประกวดกองเชียร์

จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นผลให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัยในด้านการแต่งกายถูกต้องตามกาละเทศะ ตรงต่อเวลา มีความอดทน และมีจิตอาสา ซึ่งเป็นพื้นฐานระเบียบวินัยของวิชาชีพพยาบาล นอกจากนี้ ยังได้สร้างมนุษยสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างนักศึกษาในคณะ และต่างคณะ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาอีกด้วย

นักศึกษาผู้รับผิดชอบกิจกรรม

         1.นางสาวกฤษตยา บ่อไทย

         2.นางสาวธีราพรรณ ทองดี

         3.นางสาวมติมนต์ ศรีสังเกตุ

         และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม

         อาจารย์สุดารักษ์ ประสาร