คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบและสำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์


โพสโดย นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ     โพสวันที่ 2 มีนาคม 2560 ,     (อ่าน 260 ครั้ง)  


ดูภาพกิจกรรม

            คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบและสำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล นอกจากนี้ยังทำให้นักศึกษาเกิดความรักความผูกพันในสถาบัน ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้คณะได้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา  โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้

ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. การบรรยาย “ทิศทางพยาบาลกับการสาธารณสุขไทย”ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโดย คุณพรทิพย์ สาระบุตร หัวหน้างานดูแลงานคุ้มครองสิทธิ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10

จากนั้น ในเวลา 11.00 – 12.00 น. การพัฒนาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เรื่อง “มองงาน มองตน”  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโดย คุณธิดารัตน์ บุญทรง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และคุณสัญชัย บุญมาเสน นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคุณกัญจนักมล ทวยจัด นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณวิภาพร แท่นคำ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตระการพืชผล

นอกจากนี้ ในเวลา 13.00 – 14.00 น. ได้รับเกียรตินำเสนอการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โดยคุณปวีณา สร้อยตา และคุณนพมล จุลรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และการออม  โดยทีมงานธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ได้รับเกียรติบรรยาย “การพัฒนาตนเองสู่คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ระบบประกันคุณภาพ และการบริหารองค์กรเอกชน” โดยคุณนุชจิรา ศรีขจรเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย และคุณสุภ  อ่องทิพย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

         จากนั้น ในเวลา 13.00 – 16.00 น. ได้รับเกียรติอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” โดยคุณสุกัญญา รัตนโสภา และ คุณนิมิตา ปาละวงศ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ คุณจิตนา อุปนิสากร ผู้จัดการอาวุโส คุณวราพร สีสมยา และคุณสมพร ดีเลิศ จากทีมงานบริษัท Giffarine

นอกจากนี้ ในเวลา 16.00 – 18.00 น. ได้จัดกิจกรรมโอบรักฮักสถาบัน โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนแสดงความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกัน โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความประทับใจ

ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล นอกจากนี้ยังทำให้นักศึกษาเกิดความรักความผูกพันในสถาบันอีกด้วย